Kancelaria Adwokacka

Prawo mediów

Ochrona własności intelektualnej

Prawo pracy

Tajemnice i ochrona danych osobowych


Publikacje

Książki:

 • J.Taczkowska-Olszewska, Ochrona danych osobowych w sprawach cywilnych. Przewód sądowy, uczestnicy postępowania, roszczenia, dowody, C.H. Beck Warszawa 2021, ss. 176 ISBN: 978-83-8235-196-5
 • J.Taczkowska-Olszewska, A. Brzostek, K. Walczuk, Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego. Obowiązki i odpowiedzialność prawna, C.H. Beck Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8198-332-7
 • J. Taczkowska - Olszewska, J. Kurek, Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa, C.H. Beck Warszawa 2020 (w trakcie korekty autorskiej)
 • Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości, J.  Taczkowska-Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec (red.), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66344-10-5
 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwo. Komentarz, W, Kitler, J. Taczkowska - Olszewska, F. Radoniewicz (red.), C.H. Beck Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-508-8
 • J. Taczkowska-Olszewska, K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa, C.H. Beck Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-373-2
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, J. Taczkowska – Olszewska, K. Chałubińska – Jentkiewicz, Warszawa 2018, ss. 484, ISBN 978-83-8158-110-3
 • Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne, W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska (red.), Warszawa 2017, ss. 357, ISBN 978-83-944423-0-9
 • Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014, ss. 322, ISBN 978-83-255-5703-4
 • Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Bydgoszcz 2012, ss.534, ISBN 978-83-7096-884-7
 • Zawód - dziennikarz. Regulacje prawne wybranych państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych, Poznań - Opole 2011, ss. 128, ISBN 978-83-62625-15-4
 • Kategorie wypowiedzi i ich ochrona. Debata publiczna, Poznań 2008, ss. 269, ISBN 978-83-89363-67-1; ISBN 8389363674
 • Autoryzacja wypowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 313, ISBN 978-83-7526-470-8Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach:

 • J. Taczkowska-Olszewska, Mechanizmy ochrony osobowych źródeł dowodowych we Francji jako element zwalczania i zapobiegania przestępczości [w:] Mechanizmy ochrony prawnej osobowych źródeł dowodowych w polskim systemie prawnym oraz w wybranych systemach prawnych krajów Unii Europejskiej jako elementy procesu zwalczania i zapobiegania przestępczości, ss. 363-409, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2019 r., ISBN 8366344274, 9788366344273
 • J. Taczkowska-Olszewska, Transforming people and organizations - Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja i robotyka w transformacji przedsiębiorstw a potrzeba penalizacji nowych typów przestępstw - zakres regulacji [w:] Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, Warszawa 2020r., ss. 221-238, 978-83-66344-10-5
 • J. Taczkowska-Olszewska, Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości [w:] Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości, J. Taczkowska-Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec (red.), Warszawa 2019, ISBN. 978-83-6634-410-5
 • J. Taczkowska-Olszewska, Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO - wzmocnienie czy osłabienie ochrony? [w:] Jawność życia publicznego. J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), Opole 2018, ss. 5-25 ISBN 978-83-950872-6-4
 • J. Taczkowska-Olszewska, Racjonalizacja wolności prasy - od modelu absolutnego do warunkowego. Europejski i krajowy kontekst wykładni prawa, Przegląd Sejmowy, 1(144)/2018, s. 113-134 ISSN 1230-5502
 • J. Taczkowska-Olszewska, Proprietary and Non-Proprietary Nature of the Right (to the Protection) of Personal Data in the Light of Provisions Reforming the Personal Data Protection System in the EU [w:] Reform of protection of personal data system - purpose, tools, J. Taczkowska- Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), Warszawa 2017, ss. 215, ISBN 978-83-65697-28-8
 • J. Taczkowska-Olszewska, Majątkowy i niemajątkowy charakter (prawa) do ochrony danych osobowych w świetle przepisów reformujących system ochrony danych osobowych w UE Monografia: Reforma ochrony danych osobowych [w:] Reforma ochrony danych osobowych, J.Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red.), Warszawa 2017, ss. 215, ISBN 978-83-65697-30-1
 • (Samo)związanie się twórcy do niewykonywania praw osobistych na przykładzie umów wydawniczych [w:] Prawo wobec kultury i sztuki, J. Sobczak, K. Chalubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko (red.), Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-633-3, s. 229-247
 • Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria prawna. Ujęcie teoretyczne [w:] Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne, W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska (red.), Warszawa 2017r, s. 47-68
 • Autonomia informacyjna jednostki a zarządzanie cyfrową tożsamością. Granice autokreacji [w:] Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, K. Chalubińska Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak (red.), Warszawa 2017r. ISBN978-83-255-9717-7, s. 33 -49
 • Stosunek służbowy jako stosunek zatrudnienia [w] Prawo Wojskowe, W. Kitler, M. Stepnowska, D. Nowak (red.), Warszawa 2017r., ISBN 978-83-8124-039-0, s. 629-642
 • Modele przebiegu służby wojskowej [w:] Prawo Wojskowe, W. Kitler, M. Stepnowska, D. Nowak (red.), Warszawa 2017r., ISBN 978-83-8124-039-0 s. 647-655
 • Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe Prawo Wojskowe, W. Kitler, M. Stepnowska, D. Nowak (red.), Warszawa 2017r., ISBN 978-83-8124-039-0, s. 655-663
 • Poufność i jawność informacji o sprawach publicznych. Granice dostępu [w:] Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań, T. Kononiuk, K. Kakareko (red.), Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545-699-8, s. 167-191
 • Status prawny zawodu dziennikarza w Polsce [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64447-80-8, s.913-936
 • Hasła [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, B. Hołyst (red), t. IX Encyklopedia Prawa Mediów, J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Warszawa 2016, ISBN 978-83-64556-72-2 całość; ISBN 978-83-64556-08 t. 9
 • Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 stycznia 2014r. V KK 178/13 [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych i Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2015, ISSN 0867-1850-05, z. 5, poz. 48
 • Independencyor avaibaility? Status of journalist in the editorial office- conditions of employement, scope of authorizations, types of contracts [w:] Professionalism in Journalism in the Era of New Media. Berlin 2015, J. Skrzypczak, J. Sobczak (red.), s. 51-71, ISBN 978-3-8325-4178-1
 • Zawód dziennikarza w polskim systemie prawnym - między niezależnością a podporządkowaniem [w:] Nie tylko niezłomni i kolaboranci. Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945-1989, Warszawa 2014, s. 14-30, ISBN 978-83-7629-674-6
 • Przyszłość zawodu dziennikarza w Polsce - wariantowe modele rozwiązań prawnych, "Studia Medioznawcze", 2014r., nr 3, s. 39-55, ISSN 1641-0920
 • Granice wolności religijnej - dylemat współczesnych demokracji, rec. książki: W. Sobczaka, Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń 2013r., "Studia Europaea Gnesnensia", 2014, nr 9 s. 307-313, ISBN 978-83-7654-271-2; ISSN 2082-5951
 • Publicznoprawny charakter ochrony prywatności [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej adw. prof. nadzw. dr. Hab. Bogdana Michalskiego, T. Kononiuk (red.), Warszawa 2014, s. 357-373, ISBN 978-83-7545-515-1
 • Zawód dziennikarza na tle charakterystyki zawodów regulowanych, w tym wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego - ujęcie teoretyczne [w:] Status prawny dziennikarza, Warszawa 2014, s. 197-247, ISBN 978-83-264-3250-7
 • Status zawodowy dziennikarzy w mediach lokalnych - ujęcie teoretycznoprawne [w:] Media lokalne i regionalne - nierozwiązane problemy, nowe wyzwania, D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka (red.), Warszawa 2013, s. 29-40, ISBN 978-83-62245-8
 • Ewolucja pozycji ustrojowej KRRiT w systemie organów państwa - od podporządkowania do autonomii, "Themis Polska Nova", 2013, nr 2, s. 94-118, ISSN 2084-4522
 • Własność intelektualna w perspektywie prawa autorskiego [w:] Własność intelektualna w przestrzeni publicznej, R. Wiśniewski (red.), Toruń 2013, s. 65-71, ISBN 978-83-61487-01-2
 • Działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego jako formy prewencyjnego ingerowania w wolność wypowiedzi, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", 2013, nr 2, s. 237-259, ISSN 1731-7517
 • Dyskryminacja religijna jako forma nadużycia wolności wypowiedzi [w:] Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów, R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak (red.), Opole 2013, s. 131-151, ISBN 978-83-62625-44-4
 • Prawnoustrojowe uwarunkowania statusu zawodowego dziennikarza [w:] Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu, T. Wolsza, T. Kuczur (red.), Bydgoszcz 2013, s. 386-410, ISBN 978-83-7096-905-9
 • Obowiązek ochrony tajemnic medycznych a dziennikarskie prawo do informacji, "Medyczna Wokanda", 2012, nr 4, s. 101-115, ISSN 2081-4143
 • Media elektroniczne i tradycyjne w Bydgoszczy na tle polskiego rynku medialnego [w:] Bydgoszcz- współczesne oblicze miasta, A.S. Kotowski, S. Sadowski (red.), Bydgoszcz 2012, s. 80-96, ISBN 978-83-62097-36-4
 • Derogacja prawdy jako dobra prawnie chronionego na przykładzie regulacji prawa prasowego, "Media i Medioznawstwo", 2012, nr 2, s. 7-27, ISSN 2082-6621
 • Dziennikarskie prawo do informacji a tajemnice ustawowo chronione. Dostęp, wykorzystanie, odpowiedzialność [w:] Media - czwarta władza, t. 3, cz. II, Opole 2011r., s. 121-140, ISBN 978-83-62625-21-5
 • Normy kierunkowe w prawie prasowym. Rodzaje, zakres, skutki prawne i faktyczne, "Themis Polska Nova", 2011, nr 1, s. 306-327, ISSN 2084-4522
 • Współczesne formy ograniczania wolności wypowiedzi w aspekcie prawnym i faktycznym [w:] Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, J. Hajdasz (red.), Poznań 2011, s. 58-75, ISBN 978-83-89430-21-2
 • Manipulacja w mediach i poprzez media - analiza postaw dziennikarzy i reakcji ze strony prawa, "Etyka w Mediach", 2011, vol. 8, s. 9-23, ISBN 978-83-62625-16-1
 • Podmiotowość prawna dziennikarzy w okresie PRL i współcześnie, "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2011, nr 37-40, s.27-32, ISSN 1643-790X
 • Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 grudnia 2010r. IIIKK 250/10 [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, 2011, z. 7, s. 707-715, ISSN 0867-1850 Nr indeksu 367796
 • Działalność śledcza dziennikarzy a nadużycie prawa do informacji [w:] News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), Łódź 2010, s. 159-187, ISBN 978-83-7405-507-9
 • Odpowiedzialność deliktowa dziennikarzy w prawie francuskim, "Państwo i Prawo", 2010, z. 6, s. 92-105, ISSN 0031-0980
 • Obowiązki państwa w zakresie ochrony godności człowieka a wolność prasy i swoboda wypowiedzi [w:] O ład w kulturze, w mediach, w polityce, T. Rydzyk (red.), Toruń 2010, s. 107-127, ISBN978-83-89124-37-1
 • Funkcje i zadania autoryzacji wypowiedzi [w:] Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, P. Dudek, M. Kuś (red.), Toruń 2010, s. 95-115, ISBN 978-83-7611-627-3
 • Postępowanie sądowe w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji jako element kampanii wyborczej, "Przegląd Politologiczny", 2009, nr 4, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, s. 83-99, ISSN 1426-8876. W zmienionym układzie opublikowany także [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), Katowice 2009, s. 198-218, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1815-4
 • Ochrona godności jako naczelna dyrektywa interpretacyjna w procesach o ochronę dóbr osobistych [w:] Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem. II Ogólnopolska Konferencja w obronie godności, Łódź 2009, s. 68-88, ISBN 978-83-89790-50-7
 • Działania faktyczne dziennikarzy stosujących prowokację dziennikarską jako próba ustanowienia okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za podżeganie do przestępstwa [w:] O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź 2009, s. 113-127, ISBN 978-83-7405-450-8
 • Postępowanie sądowe w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji jako element kampanii wyborczej [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009, s. 198-218, ISBN 978-83-226-1855-4
 • Udział w debacie publicznej jako okoliczność wyłączająca ochronę prywatności [w:] Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju, red. K. Robakowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008, s. 91-105, ISDN 978-83-60677-31-5
 • Dziennikarstwo. Status Zawodu [w:] (Do)Wolne media, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 22-27
 • Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 26 lipca 2007r. IV KK 174/07 [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych i Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, ISBN 0867-1850 Nr indeksu 367796, z. 6, poz. 60
 • Autoryzacja - instrument prawnej ochrony wypowiedzi dla prasy jako dobra o charakterze nietwórczym, "Ius Novum", 2007, nr 1, s. 83- 114, ISSN 1897-5577
 • Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku władzy lokalnej, [w:] Bydgoskie oblicza władzy lokalnej, J. Nocoń, T. Kuczur (red.), Bydgoszcz 2007, s. 109-127, ISBN 978-83-7096-621-8
 • Prawnokarne gwarancje realizacji konstytucyjnej zasady tajnego głosowania. Negatywne i pozytywne obowiązki państwa i obywatela, [w:] Przemiany prawa wyborczego - doświadczenia nowych demokracji, A. Sokala, A. Witkowski (red.), Bydgoszcz 2007, s. 117-130, ISBN 978-8389914-19-4
 • Swoboda otrzymywania i rozpowszechniania informacji w Internecie a realizacja prawnego obowiązku autoryzacji wypowiedzi, "Świat Idei i Polityki", Bydgoszcz 2007, s. 163-183, ISSN 1643-8442
 • (recenzja) M. Polok, Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2006; "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 12, s. 147-151, ISSN 1233-2577
 • Prawo do odpowiedzi i sprostowania prasowego na tle uregulowań Wspólnoty Europejskiej oraz norm obowiązujących w niektórych państwach członkowskich (Niemcy, Wielka Brytania, Francja) [w:] Public relations - elementy wiedzy i praktyka, A. Drzycimski (red.), Warszawa 2006, s.291-305, ISBN 83-86228-78-4
 • Procesy prasowe w Bydgoszczy w latach 1984-2000 [w:] Studia Medioznawcze, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 91-117, ISSN 1641-0920
 • Prawo do informacji publicznej [w:] Cywilizacja, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2005, s. 161-173, ISSN 1643-3637
 • Konstruktywne i destruktywne funkcje autoryzacji [w:] Kulturowe instrumentarium wolności, Wydawnictwo naukowe INPiD UAM, Poznań 2005, s. 275-286, ISBN 83-87704-94-6
 • Regulacja normatywna dostępu do informacji w krajowym porządku prawnym a wykonywanie prawa do informacji przez dziennikarzy [w:] Świat Idei i Polityki, Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej, t.2, Bydgoszcz 2004, s. 51-73, ISSN 1643-8442
 • (recenzja) ABC dziennikarstwa, M. Ziomecki, K. Skowroński, T. Lis, Warszawa 2002, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2003, s. 199-202, ISSN 1731-7517
 • Dylematy zawodowe dziennikarzy w świetle orzecznictwa sądów powszechnych w Bydgoszczy w latach 1984-2000 [w:] Świat Idei i Polityki, t.2 Bydgoszcz 2002, s. 117-137, ISSN 1643-8442
 • Dwa wymiary pracy rzecznika prasowego – uregulowania prawne i faktyczne obowiązki [w:] Historia, Dydaktyka, Media. Księga pamiątkowa poświęcona adw. prof. nadzw. Januszowi Rulce w czterdziestolecie pracy naukowej, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002, s. 299-309, ISBN 83-7096-454-0
 • (recenzja)Radio i telewizja – informacja, kultura, polityka, red. Wiesława Dudka, Katowice 2000, „Przegląd Politologiczny”, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2002 Nr 3, s. 141-145, ISSN 1426-8876
 • (recenzja) Dziennikarstwo od kuchni, red. Andrzej Niczyperowicz, Poznań 2001, „Przegląd Politologiczny”, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2002 Nr 3, s. 145-150, ISSN 1426-8876Inne:

 • Opinia dla KRRiT (TVN)
 • Opinia sporządzona na zlecenia Kancelarii Sejmu w zakresie odpowiedzi na pytanie prawne o 1/ możliwości i formy wnoszenia przez obywatela polskiego lub partię
  polityczną sprostowań do pozbawionych prawdy artykułów prasowych ukazujących
  się w prasie niemieckiej i brytyjskiej, z uwzględnieniem podstaw prawnych
  wniesienia takiego sprostowania, terminu jego opublikowania; 2/ instytucje bądź organy które w przedmiotowych systemach prawnych są odpowiedzialne za etykę w mediach
 • Projekt ustawy Prawo prasowe przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich [w:] Forum Dziennikarzy nr 86-87/ 2008 (załącznik), ISSN 1428-5088
 • Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność bezumownego korzystania w działalności dziennikarskiej prowadzonej przez redakcję dziennika lokalnego z informacji rozpowszechnionych przez Polską Agencję Prasową
 • Wystąpienie w czasie dyskusji [w:] Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem. II Ogólnopolska Konferencja w obronie godności, Łódź 2009, s. 127-128, ISBN 978-83-89790-50-7
 • Prawo prasowe. Coś o projekcie [w:] Forum Dziennikarzy, nr 88/89/90/2008, s. 91-92, ISSN 1428-5088
 • Nowelizacja ustawy Prawo prasowe, "Gazeta Prawna", 2008, nr 151, s. A10

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 530 475 267

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Zasada jawności i dostępu do posiedzeń kolegialnych obejmuje zapewnienie fizycznej obecności zainteresowanych podmiotów w pomieszczeniu, w którym odbywają się posiedzenia danego organu kolegialnego. W celu realizacji prawa wstępu zainteresowanych na posiedzenia organy są zobowiązane zapewnić środki lokalowe lub techniczne w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonych obrad.fragment książki "Prawo do informacji publicznej, Informacje niejawne, Ochrona danych osobowych" aut. J. Taczkowska - Olszewska, M. Nowikowska

Upoważnienie do działania na rzecz redakcji stanowi przyznanie uprawnienia do wykonywania zawodu i posługiwania się tytułem zawodowym dziennikarza. Wpływa zarazem na sposób klasyfikowania i oceniania charakteru podejmowanej aktywności. Wraz z uzyskaniem statusu zawodowego dziennikarza, aktywność ta przestaje bowiem przynależeć do sfery prywatnej i przybiera postać działalności publicznej.fragment książki "Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją, a posłannictwem." aut. J. Taczkowska - Olszewska

Profile przypisane osobom, których dane dotyczą, umożliwiają tworzenie nowych danych osobowych, innych niż te, które sama osoba, której dane dotyczą, podała administratorowi lub których znajomości przez administratora może w uzasadniony sposób się spodziewać. Poprzez łączenie dużej liczby indywidualnych, w tym również anonimowych, obserwacji technika tworzenia profili może wywierać wpływ na zainteresowane osoby poprzez umieszczanie ich w pierwotnie zdefiniowanych kategoriach, bardzo często bez ich wiedzy.fragment książki "Monografie Prawnicze. Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa." aut. J. Taczkowska - Olszewska, K. Chałubińska - Jentkiewicz, M. Nowikowska

Wskazanie przestępstwa popełnionego przez pracownika jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga, by przestępstwo to było - albo oczywiste, albo zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 pkt 2 k.p.). Zgodnie z wyrażanym w orzecznictwie stanowiskiem ustawodawca pozostawił do uznania pracodawcy ocenę dopuszczalności dalszego zatrudnienia pracownika na stanowisku, które dotychczas zajmował.fragment książki "Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości. " aut. J. Taczkowska - Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec