Kancelaria Adwokacka

Prawo mediów

Ochrona własności intelektualnej

Prawo pracy

Tajemnice i ochrona danych osobowychInformacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 530 475 267

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Zasada jawności i dostępu do posiedzeń kolegialnych obejmuje zapewnienie fizycznej obecności zainteresowanych podmiotów w pomieszczeniu, w którym odbywają się posiedzenia danego organu kolegialnego. W celu realizacji prawa wstępu zainteresowanych na posiedzenia organy są zobowiązane zapewnić środki lokalowe lub techniczne w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonych obrad.fragment książki "Prawo do informacji publicznej, Informacje niejawne, Ochrona danych osobowych" aut. J. Taczkowska - Olszewska, M. Nowikowska

Upoważnienie do działania na rzecz redakcji stanowi przyznanie uprawnienia do wykonywania zawodu i posługiwania się tytułem zawodowym dziennikarza. Wpływa zarazem na sposób klasyfikowania i oceniania charakteru podejmowanej aktywności. Wraz z uzyskaniem statusu zawodowego dziennikarza, aktywność ta przestaje bowiem przynależeć do sfery prywatnej i przybiera postać działalności publicznej.fragment książki "Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją, a posłannictwem." aut. J. Taczkowska - Olszewska

Profile przypisane osobom, których dane dotyczą, umożliwiają tworzenie nowych danych osobowych, innych niż te, które sama osoba, której dane dotyczą, podała administratorowi lub których znajomości przez administratora może w uzasadniony sposób się spodziewać. Poprzez łączenie dużej liczby indywidualnych, w tym również anonimowych, obserwacji technika tworzenia profili może wywierać wpływ na zainteresowane osoby poprzez umieszczanie ich w pierwotnie zdefiniowanych kategoriach, bardzo często bez ich wiedzy.fragment książki "Monografie Prawnicze. Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa." aut. J. Taczkowska - Olszewska, K. Chałubińska - Jentkiewicz, M. Nowikowska

Wskazanie przestępstwa popełnionego przez pracownika jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga, by przestępstwo to było - albo oczywiste, albo zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 pkt 2 k.p.). Zgodnie z wyrażanym w orzecznictwie stanowiskiem ustawodawca pozostawił do uznania pracodawcy ocenę dopuszczalności dalszego zatrudnienia pracownika na stanowisku, które dotychczas zajmował.fragment książki "Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości. " aut. J. Taczkowska - Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec